Tulevaisuuden kestävää brändiä tutkimassa Efiman kanssa

HAASTE

Efima on digitaalisen muutoksen ja automaation edelläkävijä, joka tehostaa suurten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa toiminnanohjauksen, taloushallinnon ja älykkään automaation ratkaisuilla.

Efima teki brändityötä ja halusi ymmärtää paremmin, minkälaisia kokemuksia ja mielikuvia sen nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat liittävät Efiman brändiin. Minkälaisena Efiman brändi nähdään tällä hetkellä ja mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää tulevaisuudessa?

RATKAISU

Sailer suunnitteli ja toteutti Efimalle bränditutkimuksen, jossa brändiä tarkasteltiin laajasti eri näkökulmista laadullisin menetelmin. Tutkimuksen teoreettisena taustana käytettiin brändikokemuksen määritelmää, jossa kokemus muodostuu moniulotteisesti brändin herättämien aistimusten, tunteiden, erilaisten kognitiivisten prosessien ja käyttäytymisreaktioiden kautta (Brakus & al.2009.)*.

Aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla, joihin osallistettiin nykyisiä asiakkaita laajasti eri toimialoilta, potentiaalisten asiakkaiden talousjohtajia sekä Efiman omia työntekijöitä. Haastatteluteemoina olivat mm. brändin tunnettuus, brändimielikuva, Efiman asemointi kilpailijoihin nähden, Efiman vahvuudet ja visuaalinen ilme.

Potentiaalisten asiakkaiden talousjohtajilta pyydettiin haastattelussa Efiman brändimielikuvan lisäksi kertomaan oma näkemyksensä tulevaisuuden mukanaan tuomista haasteista,  kriittisimmistä ratkaisua vaativista ongelmista ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Näistä tulevaisuusteemoista koottiin vielä oma raporttinsa, joka jaettiin tutkimuksen valmistumisen jälkeen kaikille haastatelluille talousjohtajille kiitokseksi haastatteluun osallistumisesta. 

“Saimme Sailerin toteuttamasta bränditutkimuksesta selkeyttä ja varmuutta brändityöhömme ja päätöksentekoon. Olin positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka hyvin Sailer onnistui saamaan vastaajia mukaan myös potentiaalisten asiakkaiden joukosta.”
Päivi Holmqvist
Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Efima

TULOKSET

Efima sai tutkimuksesta päivitettyä tietoa oman brändinsä nykytilasta, sekä asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa ajatuksista tulevaisuuden Efimasta. Tutkimus syvensi Efiman ymmärrystä omista erinomaisuus-, vahvuus-, ja erottautumistekijöistään kilpailijoihinsa verrattuna ja antoi selkeitä suuntaviivoja brändin jatkokehitystyöhön.

 

*) Brakus, Schmitt & Zarantonello. 2009. Brand Experience: What is it? How is it measured. Does it affect Loyalty? Journal of Marketing. Vol.73. pp. 52-68