Matkailun trendejä ymmärtämässä Visit Finlandin kanssa

HAASTE

Maailman muuttuessa myös matkailuala joutuu sopeutumaan muuttuneisiin olosuhteisiin. Syntyy uudenlaisia asiakasryhmiä ja uudenlaista palvelutarjontaa. Visit Finland halusi lisätä ymmärrystään siitä, miten innovatiiviset suomalaiset matkailuyritykset ovat onnistuneet reagoimaan muutoksiin ja muuttuneisiin asiakastarpeisiin. Minkälaisia ajatuksia matkailuyrityksillä on matkailun tämänhetkisistä trendeistä ja uudenlaisista asiakasryhmistä ja mistä yritykset löytävät ideansa uusiin tuotteisiinsa? 

RATKAISU

Sailer suunnitteli Visit Finlandille laadullisen tutkimuskokonaisuuden, jossa haastateltiin matkailualan toimijoita eri puolilta Suomea puolistrukturoiduissa etävideohaastatteluissa.  Mukaan haluttiin mahdollisimman monipuolinen haastateltavien joukko majoitus-, ravintola-, tai ohjelmapalveluita tarjoavia yrityksiä. Yhteistä kaikille haastatelluille yrityksille oli, että ne olivat luoneet jotain uutta, löytäneet uudenlaisia kohderyhmiä ja trendejä ja onnistuneet palveluidensa tuotteistamisessa. 

​​Kerätty haastatteluaineisto analysoitiin ja tutkimustulokset raportoitiin kirjallisesti. Tutkimuksessa esiin nousseita teemoja ja yrittäjien ideoita ja ajatuksia haluttiin jakaa, joten ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen neljän yrityksen edustajan haastattelut kuvattiin yritysten toimipaikoissa dokumentaarisille videoille. Videoitujen case-esimerkkien avulla pyrittiin innostamaan ja inspiroimaan myös muita matkailualan yrityksiä innovoimaan rohkeasti uudenlaista liiketoimintaa ja uusia tuotteita. 

"Tutkimuksen ja videoitujen yritystarinoiden avulla saimme näkymän yritysten arkeen ja siihen, miten uudet trendit ja asiakasryhmät näkyvät yritysten käytännön tekemisessä.  Visit Finland oli jo aikaisemmin tehnyt tutkimusta Sailerin kanssa ja yhteistyö heidän kanssaan oli tälläkin kertaa helppoa ja mutkatonta."
Katarina Wakonen
Head of Business Intelligence, Visit Finland

TULOKSET

Haastattelututkimus toi esiin kiinnostavan kattauksen erilaisia matkailualan toimijoita ja heidän ajatuksiaan uudenlaisten palveluiden kehittämisestä erilaisille asiakasryhmille. Keskeisiä haastatteluissa esiin nousseita teemoja olivat tuoteideoiden innovointiprosessin moninaisuus, yritysten välisen yhteistyön tärkeys ja vastuullisuuden merkitys matkailuyritysten toiminnassa sekä riskin hajauttaminen erilaisten asiakasryhmien avulla maailmantilanteen muuttuessa. 

MITÄ TAPAHTUI TUTKIMUKSEN JÄLKEEN?

Sailer esitteli tutkimuksen tulokset Visit Finlandin Matkailun pulssi -webinaarissa, jossa luotiin katsaus juuri päättyneeseen kesäsesonkiin ja tarkasteltiin matkailukesän onnistumisia ja ilmiöitä tuoreen tiedon valossa. Videoiden avulla Visit Finland voi jakaa yritysten autenttisia tarinoita tuotekehityksestä ja innovointityöstä myös muille yrityksille helposti ja visuaalisesti inspiroivalla tavalla omissa kanavissaan.