TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste koskee tutkimuksiin osallistuneiden henkilötietojen käsittelyä. Sailer kerää lisäksi markkinointirekisteriä esimerkiksi uutiskirjeen lähettämistä varten. Markkinointirekisterin pito perustuu oikeutettuun etuun. Lisätietoja markkinointirekisteristä saat ottamalla yhteyttä info@sailer.fi.

1. Rekisterinpitäjä

Oy Sailer Research & Development Ltd.
Bulevardi 21
00180 Helsinki

2. Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa

Hannu Uotila
Bulevardi 21
00180 Helsinki
hannu.uotila@sailer.fi

3. Rekisterin nimi

Tutkimuksiin osallistuneiden henkilötietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteystietoja käytetään tutkimuksesta tiedottamiseen ja tutkimushaastattelusta sopimiseen. Ikä saatetaan huomioida aineiston analyysissa ja tutkimustulosten tulkinnassa. Valokuvia hyödynnetään tutkimuksen analyysivaiheessa. Nauhoitettua, kuvattua ja tekstiksi purettua haastattelumateriaalia käytetään tutkimuksen aineistona. Kaikki kerätyt tiedot ovat projektikohtaisia, eikä annettuja tietoja hyödynnetä muissa tutkimusprojekteissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä, valokuva, nauhoitettu haastattelu, tekstiksi purettu haastattelu, mahdollinen videomuodossa oleva haastatteluaineisto. Tutkimustulosten pohjalta kuvattua videoraporttia ei katsota rekisteriin kuuluvaksi tietosisällöksi, vaan sen käsittelystä säädetään erikseen videolla esiintyvien henkilöiden kanssa tehtävällä esiintyjäsopimuksella.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan suoraan rekisteröidyiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperisia lomakkeita säilytetään lukitussa tilassa.
Digitaalisessa muodossa olevia tietoja säilytetään salasanasuojatussa pilvipalvelussa. Vain Oy Sailer Research & Development Ltd.:n työntekijöillä on pääsy tietoihin.

10. Tietojen säilyttämisaika

Henkilötietolomakkeita säilytetään viisi vuotta. Nauhoitettua haastattelua säilytetään vuosi tutkimusprojektin päättymisen jälkeen. Tekstiksi purettua haastattelua, valokuvia ja mahdollista videoitua haastattelumateriaalia säilytetään korkeintaan kolme vuotta projektin päättymisen jälkeen.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@sailer.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus tutkimusprojektin päättymisen jälkeen pyytää rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostitse info@sailer.fi. Oikeus ei koske videoraporttia, josta säädetään erikseen esiintyjäsopimuksella.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen info@sailer.fi.